Mangalia: Masca de protecție, obligatorie in spațiile publice aglomerate!

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA
HOTĂRÂRE

 

Având în vedere:
– Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată
– Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată
– Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, modificat și actualizat
– Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
– Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020 și nr. 67/09.09.2021
– Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr. 118/04.09.2021 și nr. 121/13.09.2021
– Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R16825/15.09.2021

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța
hotărăşte:

Art. 1 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori a U.A.T Mangalia și U.A.T. Mihai Viteazu.

Art. 2 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori a U.A.T. Grădina.

Art. 3 – Pentru celelalte localități se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din Hotărârea CJSU nr. 121/13.09.2021 și rămân valabile măsurile adoptate prin CJSU nr. 121/13.09.2021.

Art. 4 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor Mangalia, Mihai Viteazu și Grădina vor adopta Hotărâri (conform încadrării de la Art. 1 și Art. 2) pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 5 – În U.A.T. – urile din județul Constanța unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori, este obligatorie purtarea măștii de protecție în spații publice deschise, oriunde se formează aglomerări de persoane, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare (oboare, zone de așteptare – peroane, spații exterioare aparținând instituțiilor și autorităților publice etc).

Art. 6 – În condițiile Art. 5, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, prin grija primăriilor, pot propune spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța orice alte spații/zone cu potențial de aglomerare pe raza U.A.T.-urilor din județul Constanța, unde se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art. 7 – Măsurile prevăzute la Art. 4 se aplică astfel:
Art. 7.1 – Pentru U.A.T.-urile prevăzute la Art. 1, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 16.09.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia;
Art. 7.2 – Pentru U.A.T.- ul prevăzut la Art. 2, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 16.09.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia și nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 de locuitori.

 

 

Art. 8 – Primăriile Mangalia, Mihai Viteazu și Grădina vor comunica până în data de 16.09.2021, ora 14.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, hotărârile adoptate de CLSU pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 932/2021.

Art. 9 – În îndeplinirea art. 4 din prezenta hotărâre, CLSU ale U.A.T.-urilor Mangalia, Mihai Viteazu și Grădina vor dispune, prin grija primăriilor, informarea populației și a operatorilor economici privind obligațiile ce le revin în respectarea prevederilor HG nr. 932/2021 și informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra măsurilor dispuse, conform machetei:
MACHETA
Perioada
informării Tipul informării Locația unde a fost diseminată
informația Număr persoane/
Operatori economici
care au primit informarea
Ex: afișe, flyer etc

Art. 10 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județ și tuturor factorilor interesați.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

SILVIU-IULIAN COȘA

 

Vicepreședinte CJSU Vicepreședinte CJSU
Consiliul Județean Constanța Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Dobrogea” al județului Constanța
Președinte, Mihai Lupu Împuternicit Inspector șef, Mihail – Cristian Amarandei

 

NR. 122 CONSTANŢA 15.09.2021

 

Lasă un răspuns