ANUNŢ IMPORTANT! Informare publică privind taxele şi impozitele locale

Toţi contribuabilii din municipiul Mangalia, persoane fizice şi juridice, trebuie să îşi achite taxele şi impozitele locale pe anul în curs, conform noului Cod Fiscal, adoptat de Parlamentul României, în cursul anului trecut (Legea 227/2015).

Noile reglementări, pe care Primăriile sunt obligate să le aplice, prevăd anumite termene de depunere a declaraţiilor fiscale, precum şi diferenţierea metodelor de calcul a impozitelor, în funcţie de destinaţia clădirii. Toate informaţiile pe această temă se regăsesc într-o informare publică realizată de reprezentanţii Direcţiei de Taxe şi Impozite, din cadrul municipalităţii:

În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, datorat de către contribuabilii persoane fizice și juridice pentru clădirile aflate în proprietatea acestora, situate pe raza teritorială a municipilui Mangalia.

Ținând cont de faptul că primul termen scadent pentru plata acestui impozit este 31.03.2016, recomandăm contribuabililor, care au obligația legală să depună declarații fiscale, să își îndeplinească această obligație până cel târziu în data de 01.03.2016 pentru a exista timpul necesar procesării documentelor.

Declarațiile fiscale se vor depune la sediul Serviciului de Impozite și Taxe din municipiul Mangalia, șos. Constanței nr. 13, cod poștal 905500, la ghișeu sau prin poștă cu confirmare de primire ori prin email la adresa taxe@primaria.mangalia.ro.

 

CLĂDIRI REZIDENȚIALE (LOCUINȚE)

 

  1. Pentru clădirile rezidențiale (locuințe) aflate la data de 31 decembrie 2015 în proprietatea persoanelor fizice și declarate organului fiscal, proprietarii acestora NU VOR DEPUNE declarații fiscale și/sau noi documentații.
  2. Pentru clădirile rezidențiale (locuințe) aflate în proprietatea persoanelor juridice, se depune declarație fiscală însoțită de documente care să ateste:
  3. destinația locativă a acestor clădiri. Aceasta poate să reiasă din documente, cum ar fi: extras carte funciară din care să rezulte destinația de locuință sau alte înscrisuri similare care să ateste destinația de locuință a clădirii;
  4. valoarea impozabilă a acestor clădiri. Aceasta poate să reiasă din documente, cum ar fi:

(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă; raportul de evaluare TREBUIE întocmit de către un evaluator ANEVAR – CU PARAFA EPI – în conformitate cu Standardul GEV 500.

CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE

  1. a) persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale au obligaţia să depună declaraţii până la 31 martie 2016.

Declaraţiile vor fi însoţite, după caz, de:

(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă; raportul de evaluare TREBUIE întocmit de către un evaluator ANEVAR – CU PARAFA EPI – în conformitate cu Standardul GEV 500;

(ii)procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani;

(iii)actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

În cazul în care nu se poate stabili valoarea impozabilă a clădirilor nerezidențiale, ca urmare a neîndeplinirii obligației privind declararea acestora la organul fiscal sau nedepunerea documentației din care să se poată determina valoarea impozabilă, impozitul pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate persoanelor fizice se va stabili prin aplicarea cotei de impozitare de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 257 din Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal.

 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea PERSOANELOR JURIDICE

 

Acestea vor depune declarație fiscală însoțită de documente care să ateste valoarea impozabilă a acestor clădiri, cum ar fi:

– raportul de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR în conformitate cu Standardul GEV 500 pentru clădirile aflate în proprietate și nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, anume 2016;

– autorizație de construire și proces verbal de recepție finală a lucrărilor de construcție, pentru clădirile noi, construite în cursul anului fiscal anterior anului de referință, anume 2016;

– contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească etc. din care să rezulte valoarea clădirii, pentru clădirile ce au făcut obiectul transferului dreptului de proprietate, în cursul fiscal anterior anului de referință, anume 2016;

– contractul de leasing încheiat în ultimii trei ani anteriori anului de referință, anume 2016; raportul de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR, în conformitate cu Standardul GEV 500 pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing mai vechi de trei ani anteriori anului de referință, 2016;

– contractul de concesiune, administrare, închiriere sau folosință, în cazul clădirilor proprietatea publică/privată a statului/unității administrativ- teritoriale, pentru care se datorează taxa de clădire și înscrisul din care să rezulte valoarea clădirii înregistrată în contabilitatea proprietarului (ex. adeverința, copie certificată nota contabilă etc.)

NOTĂ: în cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaraţie la care anexează un raport de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar şi în cazul în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în anul anterior anului de referinţă.

În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv 31 martie 2016.

Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Rapoartele de evaluare în scopul stabilirii impozitului pe clădiri pot fi verificate de autorităţile locale în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării.

 

CLĂDIRI MIXTE

Pentru clădirile mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice:

DACĂ NU SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ, se va depune declarație fiscală însoțită de următoarele documente:

– declarație pe proprie răspundere a proprietarului persoană fizică, din care să rezulte nedesfășurarea efectivă a unei activități economice în sensul furnizării/prestării de bunuri, servicii și lucrări.

DACĂ SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ, se va depune declarație fiscală însoțită de următoarele documente:

– contractul de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice;

– contractul de comodat încheiat conform art. 2.146-2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafaţa în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice;

– autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificări şi completări.

– documentaţia cadastrală;

– orice documente doveditoare, altele decât cele menționate anterior;

– declarație pe proprie răspundere a proprietarului persoană fizică din care să rezulte folosința unei suprafețe determinate pentru activitate economică, inclusiv sediu și/sau punct de lucru, în cazul în care nu există documente doveditoare;

ATENŢIE:

INCEPÂND CU ANUL 2016, SE DATOREAZĂ IMPOZIT/TAXĂ PE TEREN PENTRU SUPRAFEȚELE DE TEREN ACOPERITE DE O CLĂDIRE (CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A NOULUI COD FISCAL, APROBAT DE PARLAMENT, ÎN ANUL 2015)