Iarna 2021: iată condiţiile şi modalitatea de acordare a ajutorului pentru încălzire a locuinţei şi a suplimentului pentru energie

CADRUL LEGISLATIV

– Legea nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

– H.G. nr.1073 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Prețul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populației din rețeaua secundară (de distribuție) Oradea este de 276,15 lei /Gcal (inclusiv TVA) și de 248,02 lei / Gcal (inclusiv TVA) pentru populația din rețeaua primară (de transport).

Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau lichizi  vor completa formularul de Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială prevăzut în Anexa nr.1 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care solicitantul, la data depunerii cererii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, este deja beneficiar de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei acesta va completa formularul de Cerere și declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi prevăzut în Anexa nr.1a la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare

Cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei se va raporta la valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire, astfel:

 1. 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
 2. 500 lei/lună, pentru energie electric;
 3. 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Valoarea de referință a ajutorului pentru energie termică se stabilește, lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar, consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

Se menţine obligativitatea prezentării de documente justificative privind componenţa familiei, veniturile realizate si situaţia juridică a locuinţei, pentru a se evita acordarea unor drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite.

Ancheta socială rămâne ca mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie și se va efectua la un interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie pentru soluționarea cazurilor în care nu se pot determina cu exactitate pe baza documentelor justificative prezentate, situația socio-economică a solicitanțiilor. Ancheta socială este obligatorie pentru solicitarea ajutorului de încălzire cu energie electrică pentru a evita acordarea de ajutoare pentru mai multe sisteme de încălzire utilizate în aceeaşi gospodărie sau pentru evitarea renunţării la un sistem de încălzire deja utilizat, disponibil şi pentru care au fost acordate ajutoare în sezoanele reci anterioare.

Plata ajutoarelor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va efectua la începutul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului, respectiv pentru lunile rămase din sezonul rece.

Asociaţiile de proprietari vor fi implicate în procedura de acordarea a ajutoarelor prin certificarea numărului de camere şi nominal a persoanelor luate în calcul la stabilirea cheltuielilor lunare (şi la distribuirea formularelor Cerere şi declaraţie pe propria răspundere).

Aceste măsuri vizează reducerea cheltuielilor din Bugetul local întrucât protecţia socială se va focaliza asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei preîntâmpinând înregistrarea unor debite, dificil de recuperat, ca urmare a acordării beneficiilor doar pe baza Cererilor şi declaraţiei pe proprie răspundere.

CADRUL GENERAL

Începând cu data de 01.11.2021 se vor aplica prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, dată de la care se abrogă O.UG nr.70/2011.

BENEFICIARI

Consumatorii vulnerabili din motive de venit, de vârstă, de sănătate sau consumatori vulnerabili izolați.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie se stabilesc pe categorii de venit pentru:

– familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi și/sau petrolieri;

– cetăţeni români și cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei în vigoare

Prin consumator vulnerabil se înţelege clientul, persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție social și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetic minimale.

Ajutor pentru încălzirea locuinţei – măsură care are drept scop sprijinul financiar, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integral sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, fiind cel principal utilizat;

Prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, ori, după caz, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

Prin persoana singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului și a suplimentului pentru energie, care solicită acordarea acestora şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor puse sub interdicţie şi cele pentru care s-a instituit curatela:

 1. a) din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator;
  b) din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;

Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă – construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Valoarea de referință –nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferent unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat.

LIMITELE DE VENITURI ŞI CUANTUMUL LUNAR AL AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI ȘI/SAU PETROLIERI

Limite de venituri
(lei)
Cuantum ajutor

gaze naturale (lei)

Valoarea de referință 250 lei/lună

Cuantum ajutor energie electrică
(lei) Valoarea de referință 500 lei/lună
Cuantum ajutor combustibili

solizi sau petrolieri (lei)

Valoarea de referință 320 lei/lună

Până la 200 lei (100%) 250 500 320
200,1 – 320 (90%) 225 450 288
320,1 – 440 (80%) 200 400 256
440,1 – 560 (70%) 175 350 224
560,1 – 680 (60%) 150 300 192
680,1 – 920 (50%) 125 250 160
920,1 – 1.040 (40%) 100 200 128
1.040,1 – 1.160 (30%) 75 150 96
1.160,1 – 1.280 (20%) 50 100 64
1.280,1 – 1.386 (10%) – pe membru de familie 25 50 32
1.280,1 – 2.053 (10%) – persoana singură 25 50 32

Valoarea de referință a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se stabilește, lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Ajutorul pentru energie termică calculat nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, valoarea de referință stabilită lunar de către primar.

 CONSUM MEDIU LUNAR DE ENERGIE TERMICĂ – ZONA TEMPERATĂ
Tip locuinţă/

consum lunar

Gcal

Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
1 cameră 0,91 0,76 0,67 0,75 0,82
2 camere 1,36 1,18 1,06 1,19 1,36
3 camere 1,76 1,55  1,38 1,55 1,76
> 4 camere 2,45 2,07 1,92 2,15 2,45

LIMITELE DE VENITURI ŞI PROCENTUL DE COMPENSARE STABILIT PENTRU FAMILIILE SAU PERSOANELE SINGURE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Limite de venituri (lei) Compensare energie termică
Până la 200 lei 100%
200,1 – 320 90%
320,1 – 440 80%
440,1 – 560 70%
560,1 – 680 60%
680,1 – 920 50%
920,1 – 1.040 40%
1.040,1 – 1.160 30%
1.160,1 – 1.280 20%
1.280,1 – 1.386 (10%) – pe membru de familie 10%
1.280,1 – 2.053 (10%) – persoana singură 10 %

 

Exemple:

Pentru o familie compusă din 3 persoane cu un venit net total de 2.775 lei și cu un venit net/persoană de 925 lei, care locuiește într-un apartament cu 2 camere, în condițiile în care prețul gigacaloriei este de 276,15 valoarea de referință calculată pe perioada sezonului rece se prezintă astfel:

Noiembrie: 276,15 (prețul Gcal) x 1,19 (consum mediu lunar pentru un apartament cu două camere) x 40% (procentul de compensare stabilit în funcție de venitul net/membru de familie) = 131,45 lei (valoarea de referință)

Decembrie: 276,15 x 1,36 x 40% = 150,23 lei

Ianuarie: 276,15 x 1,36 x 40% = 150,23 lei

Februarie: 276,15 x 1,18 x 40% = 130,34 lei

Martie: 276,15 x 1,06 x 40% = 117,09 lei

Pentru o persoană singură cu un venit net în cuantum de 2.000 lei care locuiește într-un apartament cu 3 camere în condițiile în care prețul gigacaloriei este de 276,15 valoarea de referință calculată pe perioada sezonului rece se prezintă astfel:

Noiembrie: 276,15 (preț gcal) x 1,55 (consum mediu lunar pentru un apartament cu două camere) x 10% (procentul de compensare stabilit în funcție de venitul net/membru de familie) = 42,8 lei (valoarea de referință)

Decembrie: 276,15 x 1,76 x 10% = 48,60 lei

Ianuarie: 276,15 x 1,76 x 10% = 48,60 lei

Februarie: 276,15 x 1,55 x 10% = 42,8 lei

Martie: 276,15 x 1,38 x 10% = 38,11 lei

 

 

 

 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție se sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei / lună pentru consumul de energie electric;
 2. 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei / lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă cu scopul de a acoperi integral sau o parte din cheltuielile cu:

 • Iluminatul locuinței,
 • Susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință,
 • Asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate,
 • Utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie

 

CONDIŢII DE ACORDARE

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie se acordă pe baza Cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere – formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia precum şi dovada spaţiului locativ;

(2) Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în fotocopie:

 1. a) fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
 2. b) fotocopie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 3. c) fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;
 4. d) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană);
 5. e) Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 6. f) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
 7. g) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.;
 8. h) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);
 9. i) Cupon alocaţie de plasament în original sau fotocopie (dacă este cazul);
 10. j) Declarația unică pentru anul 2021 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru atestarea veniturilor impozabile în cazul persoanelor constituite în asociații  familiale sau a persoanelor fizice autorizate;
 11. k) Adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toți solicitanții majori;
  l) Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere;
 12. m) Persoanele solicitante care au fost încadrate în muncă în anul 2021, dar care la momentul depunerii cererii au contract de muncă încetat vor depune o fotocopie a acestuia;
 13. n) Titularii cererilor, persoane singure care nu realizează venituri vor prezenta o dovadă (ex. facturi utilităţi, etc.) şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
 14. o) Pentru persoanele care dețin depozite bancare, adeverință de la unitățiile bancare din care să rezulte valoarea acestora;
 15. p) Fiecare cerere va fi însoţită de Declaraţia privind depozitele bancare.

În cazul în care, sunt persoane absente temporar din familii (ex. sunt plecate la muncă în străinătate) acestea nu se vor lua în calcul la stabilirea numărului de membri ai familiei, însă solicitantul beneficiilor sociale are obligaţia înscrierii în cerere a sumelor primite de la aceste persoane, ca sprijin material pentru membrii familiei rămaşi în ţară. Sumele vor fi înscrise la Cap.5 din cerere, Tabel venituri – poz.78 – Alte venituri.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii cu excepţia următoarelor venituri:

alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare,

alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

bursele școlare și sumele acordate în baza art.51 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare

stimulentul educațional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate,

sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare,

veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu character de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

(3) În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
 • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

(4) În cazul în care solicitantul măsurilor de protecție este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

(5) pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, datele înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la componenţa familei solicitante – numele şi prenumele acestora, codul de furnizor, precum şi numărul de camere branşate aferente locuinţei vor fi certificate de către asociaţiile de proprietari prin eliberarea unei adeverinţe sau certificarea datelor amintite mai sus pe formularele tip (prin semnătură şi ştampilă) de către asociaţiile de proprietari.

(6) Consumatorii particulari vor prezenta de la S.C. Termoficare Oradea ultima factură;

(7) În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului de energie solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute (ANEXA NR.4)

____________________________________________________________________

LISTA BUNURILOR
CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

BUNURI IMOBILE

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală;

BUNURI MOBILE*

 1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

*) Aflate în stare de funcţionare

DEPOZITE BANCARE

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobânzii;

TERENURI / ANIMALE ŞI / SAU PĂSĂRI

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
———————————————————————————————————————

 

(8) Persoanele care au domiciliul stabil situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor/supliment, Certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din Registrul agricol. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi înregistrată doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

(9) Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a autoturismului / motocicletei solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul şi/sau cartea de identitate a vehiculelor.

(10) Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie cu gaze naturale și energie electrică vor anexa, în fotocopie ultima factură.

(11) În cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, locuință care inițial a fost racordată la sistemul de energie termică este necesară prezentarea procesului verbal de debranșare de la furnizarea energiei termice (fotocopie), contractul beneficiarului cu furnizorul de energie electrică şi ultima factură emisă de furnizor.

(12) În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

(13) Studenţii, până la vârsta de 26 de ani, întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia pot beneficia de ajutor cu următoarele condiţii:

– studenţii fără loc de muncă care nu realizează venituri proprii vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate de către părinţi în luna anterioară depunerii cererii (Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat, inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanță și de creșă, norma de hrană, Cupon pensie în original sau fotocopie – orice tip de pensie), Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă AJOFM, Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toţi membri familiei majori, Declarația unică pentru anul 2021 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru atestarea veniturilor impozabile în cazul persoanelor constituite în asociaţii familiale sau a persoanelor fizice autorizate; Pentru membri familiei care nu realizează venituri, se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind venituri impozabile;

– studenţii fără loc de muncă, dar care realizează venituri din pensii de urmaş, activităţi independente, etc. vor prezenta documente justificative care atestă sursa și valoarea venitului;

– studenţii care realizează venituri salariale vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii;

Studenţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte componenţa familiei, cu corespondent fotocopii ale actelor de identitate (CI sau CN) ale membrilor familiei, pentru a se putea stabili venitul net pe membru de familie, venit care se va completa în Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere la codul 78;
În situaţia în care părinţii nu-şi îndeplinesc obligaţia să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani, în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

 

(14) Studenţii străini

– studenţii străini care provin din ţări ale Uniunii Europene: vor prezenta o dovadă şi/sau declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, taxele de şcolarizare, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;

– studenţii care provin din ţări non U.E. vor prezenta dovada mijloacelor de întreţinere necesare obţinerii permisului de şedere pe teritoriul României.

 

(15) Studenţii străini trebuie să anexeze la formularul Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere contractul de comodat sau de închiriere valabil pe toată perioada sezonului rece, permis de şedere (pt. studenţii nonUE şi membri de familie) / certificat de înregistrare (pt. studenţii UE) cu perioada de valabilitate care să acopere perioada sezonului rece (01.11.2021 – 31.03.2022), adeverinţă de la Facultate din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă – tipul şi cuantumul acesteia, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri pe teritoriul României şi adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru studenţii străini proveniţi din ţările membre UE se va lua în considerare ca şi venit lunar suma de 142 lei (cuantumul ajutorului social pt. o persoană), iar pentru studenţii străini proveniţi din ţări non UE se ia în considerare ca şi venit lunar suma de 1386 lei (salariul de bază minim net pe ţară din 1 ianuarie 2021).

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, se vor efectua anchete sociale la un interval de 6 luni. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei și supliment pentru energie refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se va înceta acordarea ajutorului/suplimentului.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate, se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la măsurile de protecție social încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin decizie a directorului executiv al AJPIS Bihor.

Precizări 

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

Familiile și persoanele singure pot solicita acordarea suplimentului pentru energie dacă veniturile nete sunt până la valoarea prevăzută pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, inclusiv în perioada sezonului rece. Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat și se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.