20 iulie 2024 9:12

Tribunalul Constanța a aprobat cererea de insolvență a Damen Shipyards Mangalia SA. Iată decizia de azi a magistraților

În urmă cu puțin timp judecătorii s-au pronunțat în dosarul 3753/118/2024, privind cerereade faliment înaintată de Damen Mangalia.

Iată solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.A

Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.A.

În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, califică cererilor creditoarelor DAMEN HOLDING BV, NRG NAVY REN GROUP MARITIME S.R.L., MESSER ROMÂNIA GAZ S.R.L., PIPE CONSTRUCT S.R.L., BIAMAR FOCUS S.R.L., SUBSHORE MANGALIA S.R.L., SUBSORE R S.R.L., JOTUN ROMÂNIA S.R.L., IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., MUEHLHAN S.R.L., CUCOR CONSTRUCT S.R.L., PACHIRA&VALVEN S.R.L., ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., MAHA PUB CATERING S.R.L., RADU CONSTRUCT ALPIN S.R.L., INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. ca fiind declaraţii de creanţă ce vor urma procedura de verificare şi înregistrare la masa pasivă.

Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe CITR SPRL cu un onorariu fix de 7.000 lei, exclusiv TVA şi onorariu variabil 10% din totalul sumelor recuperate în contul averii debitoarei, exclusiv TVA, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege.

Se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.

Debitoarea este obligată să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei, actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Menține pe perioada de observație dreptul debitoarei de administrare, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, sub condiția declarării intenției de reorganizare în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, în condiţiile art. 74, conform art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Dispune ca administratorul judiciar să notifice deschiderea procedurii generale creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea efectuării menţiunii.

În baza art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, dispune publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe cheltuiala averii debitorului.

Termenul de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii generale este de 10 zile de la primirea notificării. Fixează termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 02.08.2024.

Stabileşte termenul de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 22.08.2024. Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii este 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

Stabileşte termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 16.09.2024. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 27.08.2024, ora 12, la sediul administratorului judiciar si dispune convocarea creditorilor.

Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către administratorul judiciar. Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către administratorul judiciar şi vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plată şi a extraselor de cont.

În conformitate cu art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti din circumscripţia Tribunalului Constanţa, în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la Oficiul Registrului Comerţului Constanta, iar potrivit art. 99 lichidatorul judiciar va notifica deschiderea procedurii creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanta în vederea efectuării menţiunii.

Potrivit art. 101 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile, inventarierea bunurilor din averea debitoarei. Fixează termen de judecata la data de 25.11.2024, ora 09.30, complet F6. Cu apel în 7 zile de la comunicare conform dispozi?iilor Codului de procedură civilă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată astăzi, 19.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.