25 iulie 2024 9:13

Agenţii economici, cadorisiţi la început de an, de către aleşi, cu scutiri de la plata majorărilor şi penalităţilor de întârziere

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, intră în vigoare HCL nr. 520 prin care s-a aprobat schema de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia.

Hotărârea a fost aprobată de către aleşii locali în ultima şedinţă a Consiliului Local a anului 2013 şi reprezintă o facilitate notabilă pentru agenţii economici din municipiul Mangalia. Schema de ajutor de minimis se fundamentează pe prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de documentul sus-menţionat.

Potrivit HCL, obiectivul schemei de ajutor constă în susţinerea agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului şi în atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local prin acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor generate de neachitarea de către întreprinzători a impozitelor şi taxelor locale. În hotărâre se mai precizează că schema se adresează societăţilor comerciale/cooperatiste care la data intrării în vigoare a acestor măsuri şi pe perioada derulării ei, respectiv până la 31.03.2014, data limită de achitare a obligaţiilor principale, datorează majorări de întârziere şi penalităţi către bugetul local. Majorările/penalităţile de întârziere pentru care se acordă această facilitate sunt cele aferente impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor şi altor venituri la bugetul local, calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare. Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale stinse până la data de 31.03.2014 inclusiv. 

Numărul estimat de beneficiai este de 1100 de întreprinderi, plătitori de taxe şi impozite, respectiv 90 de plătitori de chirii, redevenţe şi alte venituri către bugetul local. Valoarea totală estimată a acestui ajutor este de aproximativ 5.100.000 lei la impozite şi taxe locale, respectiv 56.000 lei la chirii, redevenţe şi alte venituri. De aceste prevederi beneficiază persoanele juridice angajate total sau parţial în activităţi comerciale, indiferent de forma de organizare, inclusiv instituţiile publice în calitatea lor de „întreprinderi”, doar pentru activitatea economică pe care o derulează.

Pentru a beneficia de această scutire, societăţile vor depune până la data de 15.04.2014 inclusiv la registratura Primăriei Mangalia o cerere temeinic justificată pentru taxele şi impozitele locale, însoţită de oserie de  documente pe care le prezentăm în facsimil.