18 iulie 2024 21:31

Serviciul Public de Asistenţă Socială face angajări!

  ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA

Serviciul Public de  Asistenţă Socială 

FL Se12 0
 
905500 Mangalia, Str. Delfinului, nr. 1, telefon/fax: 0241 752 785, e-mail: social.mangalia@gmail.com 

 

            Serviciul Public de Asistenta Sociala organizeaza in data de 11.06.2013, ora 10:00, la sediul din str. Delfinului nr. 1, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:                       

                                     1. Asistent medical – compartiment Cresa – 1 post

                                    2. Bucatar – compartiment Cantina Sociala – 1 post

                                    3. Ingrijitoare – compartiment Camin de Batrani – 1 post

                        1. Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

a)      cerere de inscriere adresata directorului institutiei;

b)     copia actului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d)     copia certificatului O.A.M.M.R. – pentru postul de asistent medical ;

e)      copia carnetului de munca, conform cu originalul sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate, dupa caz;

f)       cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g)      certificat medical care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

h)     copia certificatului de casatorie (daca e cazul);

i)        curriculum vitae

 Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii concursului.

 Actele prevazute la alin. 1, lit. b, c, d, h vor fi prezentate si in original, in vederea conformitatii copiilor cu acestea.       

                      

                        2. Conditii specifice pentru ocuparea posturilor:

 

            I. Asistent medical:

            a)         Absolvent al liceului sanitar sau echivalare de studii – absolvent al scolii postliceale sanitare;

            b)         Membru O.A.M.M.R., cu certificat vizat la zi;

            c)         Experienta in domeniu minim 5 ani

            II. Bucatar:

            a)         Studii medii;

            b)         Calificare profesionala in domeniu;

            c)         Experienta in domeniu minim 3 ani;

            III. Ingrijitoare

a)                  minim studii generale;

b)                 cursuri de calificare;

c)                  recomandare de la ultimul loc de munca;

            Concursul consta in:

–          proba scrisa, urmata de interviu si testare psihologica, pentru postul de asistent medical;

–          interviu (proba eliminatorie) si proba practica, pentru postul de bucatar;

–          interviu (proba eliminatorie) urmat de perioada de proba de 30 zile, pentru postul de ingrijitoare.

            Dosarele se depun la compartimentul Resurse Umane pana la data de 10.06.2013, ora 10:00.

 

                        Director executiv,                                                                                                 Compartiment Resurse Umane,     

                   Lacramioara BABALAU                                                                                                         Referent superior,

                                                                                                                                                                                       Laura COJANU                                                                              

 

  ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA

Serviciul Public de Asistenţă Socială

FL Se12 0
 
905500 Mangalia, Str. Delfinului, nr. 1, telefon/fax: 0241 752 785, e-mail: social.mangalia@gmail.com

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de asistent medical

  1. 1.      Urgente medico – chirurgicale. Sinteze pentru cadre medii – Lucretia Titirca;
  2. 2.      Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca;
  3. 3.      Puericultura si pediatrie – M. Geormaneanu;
  4. 4.      Ordinul nr. 653/ 2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor – publicat in Monitorul Oficial nr. 777/ 05.12.2001, modificat prin ordinul 772/ 2004 – publicat in Monitorul Oficial nr. 606/ 06.07.2004;
  5. 5.      Ordinul nr. 1955/ 1995 pentru aprobarea normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor – publicat in Monitorul Oficial nr. 59 bis/ 22.03.2006, modificat prin ordinul nr. 1033/ 2004;
  6. 6.      Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/ 2001 – republicata in Monitorul Oficial nr. 123/ 20.02.2007. 

 

 

 Director,                                                                                                                                            

Lacramioara BABALAU