25 iulie 2024 9:05

De miercuri, pasapoartele se pot intocmi si la Mangalia

Veste bună pentru persoanele care, din lipsă de timp, nu şi-au putut întocmi un paşaport la Constanţa. Începând de miercuri, 21 noiembrie, Serviciul Paşaporate din cadrul Instituţiei Prefectului Constanţa, îşi va deschide un punct de lucru la Mangalia.

Potrivit declaraţiei şefului acestui serviciu, Ion Văcaru, lucrătorii specializaţi ai instituţiei vor prelua, în fiecare zi de miercuri, între orele 10.00-14.00 datele celor care doresc să obţină un paşaport. Este vorba despre cetăţeni ai oraşului, dar şi cei din localităţile limitrofe care, astfel, nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze la Constanţa.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA.

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 • paşaportul anterior, în original, dacã este cazul.

 NOTĂ:

 – documentele se  depun personal, de catre solicitanti;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã).

b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR  CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 • după caz, procură specială sau declaraţia de acord a celuilalt părinte în original, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor sau persoana împuternicită de acesta, actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevãzut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacã este cazul.

 

NOTĂ:

 • la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 •  documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
 • Declaraţiile sau după caz procurile speciale autentificate de autorităţile străine vor fi însoţite de o traducere legalizată şi trebuie să îndeplinească  următoarele  condiţii pentru a putea fi utilizate în faţa autorităţilor străin

– documentele eliberate de autoritãţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobatã prin Legea nr. 52/2000 cu modificãrile ulterioare, se apostileazã;

–  documentele eliberate de autoritãţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţã judiciarã sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altã formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

–  documentele care nu se încadreazã în categoriile prevãzute mai sus se supralegalizeazã în condiţiile prevãzute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

 • Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare

 

c)  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 • cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 • declaraţii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); În situaţia prezentării doar a declaraţiei unuia dintre părinţi, cererea trebuie să fie însoţită şi de: a) hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de suplinire a acordului celuilalt părinte, ambele rămase definitive şi irevocabile, b) actul de deces al celuilalt părinte sau c) documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, în original,dacã este cazul.

NOTĂ:

 1. 1.      documentele se depun personal de catre minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
 2. 2.      la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
 3. 3.      paşaportul simplu electronic se eliberează la cererea minorului numai cu acordul ambilor pãrinţi, a pãrintelui supravieţuitor, a pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã sau, dupã caz, a reprezentantului legal.
 4. 4.      declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.
 5. 5.      declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevãzute mai sus, trebuie sã fie autentificate, în ţarã de notarul public, iar în strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritãţile strãine, caz în care este necesară respectarea prevederilor art. 9 alin. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare;

Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

3 thoughts on “De miercuri, pasapoartele se pot intocmi si la Mangalia

 1. sunt reguli noi cu privire la taxa. Azi am fost la Cec si nu se mai plateste decat la Prefectura Constanta sau la posta (dovada este factura cu care platiti)

Comments are closed.