14 iunie 2024

Serviciul Public de Asistenta Sociala angajează consilieri asistenţi

Serviciul Public de Asistenta Sociala organizeaza in data de 15.07.2013, ora 10:00, la sediul din str. Delfinului nr. 1, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:   

1. Consilier asistent – compartiment Financiar – Contabilitate – 1 post

2. Consilier asistent – compartiment Asistenta Sociala – 3 posturi

1. Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

a)      cerere de inscriere adresata directorului institutiei;

b)      copia actului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d)      copia carnetului de munca, conform cu originalul sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate, dupa caz;

e)      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f)        certificat medical care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

g)      copia certificatului de casatorie (daca e cazul);

h)      curriculum vitae.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii concursului.

Actele prevazute la alin. 1, lit. b, c,  d, g vor fi prezentate si in original, in vederea conformitatii copiilor cu acestea.       

                        2. Conditii specifice pentru ocuparea posturilor:

            I.          Consilier I asistent – compartiment Financiar – Contabilitate

            a)         Absolvent studii superioare finalizate cu licenta in domeniul finante – contabilitate;

            b)         Experienta in specialitatea studiilor – 1 an.

            II.         Consilier I asistent – compartiment Asistenta Sociala

            a)         Absolvent studii superioare finalizate cu licenta;

            b)         Experienta in specialitatea studiilor – 1 an.

            Concursul consta in:

–         proba scrisa, urmata de interviu;

           Dosarele se depun la compartimentul Resurse Umane pana la data de 11.07.2013, ora 10:00.

BIBLIOGRAFIE

Pentru posturile de consilier I asistent la compartimentul Asistenta Sociala:

 1. Legea 292/ 20.12.2011 – Legea Asistentei Sociale;
 2. Legea 197/ 01.11.2012 – Legea privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
 3. Ordonanta 70/ 2011 – Subventii; 
 4. Legea 416- 2001 cu completarile si modificarile ulterioare – Legea privind venitul minim garantat;
 5. Legea 277/ 2010 – Legea privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 6. Legea 215/ 2001 – Legea administratiei publice locale;
 7. Legea 114/ 1196 – Legea Locuinţei.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de consilier I asistent la compartimentul Financiar – Contabilitate

 1. Legea 82/ 1991;
 2. Legea Finantelor Publice 273/ 2006;
 3. Legea Finantelor Publice – 500/ 2002;
 4. Ordinul 1792/ 2002 – pentru aprobarea unor masuri privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale – completat modificat de ordinul 3421/ 2008, 547/ 2009.